Algemene voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn op 31 mei 2022 gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58301674.

1. Definities

1.1 In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
(a) Tapster: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tapster B.V., gevestigd te Heteren, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en overige tot haar in concernverband staande vennootschappen;
(b) Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Tapster een Overeenkomst aangaat;
(c) Gebruiker: Afnemer en/of een medewerker, klant, danwel anderszins een relatie van Afnemer en/of (door Afnemer aangewezen) gebruiker van het Platform; (e) Platform: Door Tapster ontwikkelde software ten behoeve van een social community voor zorginstellingen. Dit platform wordt ingezet voor communicatie en samenwerking tussen zorginstellingen, cliënten(raden) en hun contactpersonen en is bijvoorbeeld gericht op (de inrichting van) digitale achterbanraadpleging, digitale dagbesteding, de organisatie van vrijwilligers, danwel het (anderszins) opzetten van een community.
(f) Dienst(en): het geheel van de door Tapster aan Afnemer te leveren dienst(en), in welke vorm dan ook, zoals nader beschreven in de Overeenkomst. Daaronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan het ter beschikking stellen van het Platform ten behoeve van het gebruik door Afnemer, alsmede het verrichten van consultancy- en (organisatie)adviesdiensten door Tapster;
(g) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Tapster en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst en ongeacht of de overeenkomst de (op)levering van zaken dan wel (mede) het verrichten van een Diensten) omvat;
(h) Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
(i) Klantgegevens: door of voor Afnemer en/of Gebruikers in verband met een Dienst(en) (waaronder Software) verstrekte gegevens en resultaten van de verwerking van die data, waaronder afgeleide werken daarvan;
(j) Specificatie: de omschrijving van enige aan Afnemer te leveren Dienst, die wordt vermeld of waarnaar wordt verwezen in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;
(k) SLA: een Service Level Agreement zoals overeen te komen of gekomen tussen Afnemer en Tapster ten behoeve van enige Dienst en waarin specifieke niveaus van dienstverlening zijn uitgewerkt;
(l) Gebrek: iedere afwijking van een Dienst van de Specificatie het Platform;
(l) Vergoedingen: de door Afnemer aan Tapster te betalen vergoedingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid; voorwaarden van derden; wijzigingen en aanvullingen

3.1 Afnemer is verantwoordelijk voor de compatibiliteit met en/of goede werking van zijn eigen (ICT-)infrastructuur, of die van derden die afnemer inzet, om toegang tot het Platform te krijgen. Afnemer is exclusief verantwoordelijk voor het inhoudelijke beheer en gebruik van de voor hem ingerichte omgeving, waaronder controle van de instellingen alsmede de wijze waarop het Platform wordt ingezet. Afnemer is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door Gebruikers, ongeacht of deze Gebruikers in een gezagsverhouding tot afnemer staan.
3.2 Ondersteuning aan Afnemer en/of Gebruikers kan plaatsvinden doordat Tapster telefonisch, per e-mail, fysiek op locatie bij Afnemen, danwel via videoconferencing adviseert over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik dat van het Platform wordt gemaakt. Tapster kan nadere voorwaarden stellen aan het leveren van gebruiksondersteuning, waaronder de daarvoor door Afnemer te betalen vergoeding. In dat verband wordt verwezen naar artikel 7 van deze Voorwaarden. Ondersteuning wordt uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Tapster, en in beginsel vanaf het kantoor van Tapster, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Tapster heeft voor het gebruik van het Platform, een overeenkomst gesloten met een externe hostingleverancier (https://www.transip.nl/algemene-voorwaarden/). Ten behoeve van het Platform, maar ook voor haar overige Diensten, maakt Tapster gebruik van Whereby (https://whereby.com/information/tos/) en Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/en-us/legal/terms-of-use). Afnemer accepteert de toepasselijkheid van meest recente versie van de “third party” voorwaarden van deze (hosting)leveranciers, onder meer bestaande uit de via de voorgaande hyperlink benaderbare algemene voorwaarden van deze (hosting)leveranciers, alsmede de daarin geduide overige service voorwaarden als integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden, waarbij de algemene voorwaarden van Tapster in rangorde prevaleren.
3.4 Tapster maakt gebruik van de standaard back up procedures van de externe hostingleverancier. Afnemer blijft steeds zelf verantwoordelijk voor het -al dan niet- offline elektronisch beschikbaar houden van de in het Platform opgeslagen data.
3.5 Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de door Tapster met afnemer overeengekomen maxima. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Tapster, per maand achteraf, een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven, voor zover niet in de Overeenkomst specifiek gedefinieerd.

3. Platform

3.1 Afnemer is verantwoordelijk voor de compatibiliteit met en/of goede werking van zijn eigen (ICT-)infrastructuur, of die van derden die afnemer inzet, om toegang tot het Platform te krijgen. Afnemer is exclusief verantwoordelijk voor het inhoudelijke beheer en gebruik van de voor hem ingerichte omgeving, waaronder controle van de instellingen alsmede de wijze waarop het Platform wordt ingezet. Afnemer is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door Gebruikers, ongeacht of deze Gebruikers in een gezagsverhouding tot afnemer staan.
3.2 Ondersteuning aan Afnemer en/of Gebruikers kan plaatsvinden doordat Tapster telefonisch, per e-mail, fysiek op locatie bij Afnemen, danwel via videoconferencing adviseert over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik dat van het Platform wordt gemaakt. Tapster kan nadere voorwaarden stellen aan het leveren van gebruiksondersteuning, waaronder de daarvoor door Afnemer te betalen vergoeding. In dat verband wordt verwezen naar artikel 7 van deze Voorwaarden. Ondersteuning wordt uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Tapster, en in beginsel vanaf het kantoor van Tapster, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Tapster heeft voor het gebruik van het Platform, een overeenkomst gesloten met een externe hosting leverancier (https://www.transip.nl/algemene-voorwaarden/). Ten behoeve van het Platform, maar ook voor haar overige Diensten, maakt Tapster gebruik van Whereby (https://whereby.com/information/tos/) en Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/en-us/legal/terms-of-use). Afnemer accepteert de toepasselijkheid van meest recente versie van de “third party” voorwaarden van deze (hosting)leveranciers, onder meer bestaande uit de via de voorgaande hyperlink benaderbare algemene voorwaarden van deze (hosting)leveranciers, alsmede de daarin geduide overige service voorwaarden als integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden, waarbij de algemene voorwaarden van Tapster in rangorde prevaleren.
3.4 Tapster maakt gebruik van de standaard back up procedures van de externe hostingleverancier. Afnemer blijft steeds zelf verantwoordelijk voor het -al dan niet- offline elektronisch beschikbaar houden van de in het Platform opgeslagen data.
3.5 Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de door Tapster met afnemer overeengekomen maxima. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Tapster, per maand achteraf, een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven, voor zover niet in de Overeenkomst specifiek gedefinieerd.

4. Aanbiedingen, offertes en advisering

4.1 Alle aanbiedingen en offertes door Tapster zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
4.2 Eventuele door Tapster verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend. De door Tapster opgegeven Specificaties in de door Tapster verzonden bescheiden zijn leidend ten aanzien van de te leveren Dienst(en).
4.3 Indien Tapster adviseert, gebeurt dit naar beste weten van Tapster.
4.4 Indien Tapster een aanbieding doet of een offerte uitbrengt waarbij enige Dienst volgens specificaties van Afnemer wordt geleverd, dient Afnemer deze specificaties voor of bij het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk gedetailleerd en volledig, overeenkomstig de eisen van Tapster, aan Tapster kenbaar te maken.

5. Totstandkoming en duur Overeenkomst

5.1 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en voor zover Tapster deze schriftelijk heeft bevestigd of Tapster met de uitvoering is aangevangen.
5.2 Indien door Tapster, in afwijking van artikel 4.1 van deze Voorwaarden, een bindende offerte is uitgebracht, komt de Overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding.
5.3 Tapster biedt haar Diensten – in het bijzonder het gebruik van het Platform – in hoofzaak aan in abonnementsvorm, op basis van een SLA, die – tenzij anders is overeengekomen – worden voorafgegaan door eenmalige opstart-, inrichtings- en ondersteuningskosten. De prijslijst van de abonnementen, eventuele uitbreidingen daarop, alsmede een specificatie van voornoemde aanvangskosten zijn opgenomen in de Overeenkomst. Het abonnement bevat de functionaliteiten als in de Overeenkomst omschreven. Het abonnement vangt aan op de datum die in de Overeenkomst staat vermeld, dan wel het moment waarop aan Afnemer toegang tot het Platform wordt verschaft, al naar gelang welk moment eerder is. Het abonnement en daarmee ook de abonnementskosten kunnen door de Paginabeheerder worden uitgebreid volgens artikel 5.4. Dit tegen de tegen de tarieven die Tapster daartoe op het moment van de gewenste uitbreiding hanteert.
5.4 Leverancier biedt uitbreidingen op de in artikel 5.3 bedoelde abonnementen aan in de vorm van extra functionaliteiten die toegevoegd kunnen worden aan het gebruik van het Platform door gebruiker, waaronder begrepen ondersteuning in de vorm van een uitgebreider SLA, waarin aanvullende servicelevels en dienstverlening zijn omgeschreven. Het abonnement kan te allen tijde worden geüpgraded.
5.5 Iedere overeenkomst voor het gebruik van het Platform, ofwel enige andere Dienst wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden met een schriftelijke opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het einde van de looptijd, tenzij partijen in de Overeenkomst (op enig onderdeel) schriftelijk anders overeenkomen. De Overeenkomst wordt, behoudens tijdige schriftelijke opzegging voornoemd, aansluitend telkens automatisch stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, met een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het einde van de (verlengde) looptijd. Het beëindigen van uitbreidingen als bedoeld in artikel 5.4 kan evenzeer slechts tegen het einde van de looptijd van het Abonnement.
5.6 Indien de Overeenkomst, met of zonder opgave van de reden daarvoor (al dan niet tussentijds) wordt beëindigd, blijft Afnemer verplicht tot betaling van de Vergoedingen die voorafgaand aan de beëindiging verschuldigd zijn geworden (en – in het geval van een lopende abonnementsperiode – tot en met de einddatum waarop het Abonnement rechtsgeldig had kunnen worden opgezegd). Per de ingangsdatum van de beëindiging van deze Overeenkomst door Afnemer of Tapster, om welke reden dan ook, staakt Afnemer elk gebruik van de Dienst(en) (inclusief het Platform), inclusief het gebruik daarvan door Gebruikers, en van de overige informatie en materialen die Tapster aan Afnemer heeft verstrekt uit hoofde van deze Overeenkomst. De begripsomschrijvingen en de rechten en verplichtingen van Partijen die naar hun aard voortduren, blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.
5.7 Op verzoek van de Afnemer verstrekt Tapster binnen drie (3) maanden na beëindiging van de Overeenkomst een kopie van de Klantgegevens in het formaat dat Tapster daartoe hanteert, indien en voor zover Afnemer daarom heeft verzocht. Bij het uitblijven van een dergelijk verzoek binnen die termijn, heeft Tapster het recht de Klantgegevens te vernietigen of zich daar anderszins van te ontdoen.
5.8 In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde; (1) de Overeenkomst, (2) de SLA; (3) deze algemene voorwaarden.

6. Hoofdelijke aansprakelijkheid

6.1 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere Afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

7. Prijzen

7.1 Afnemer betaalt Tapster de Vergoedingen zoals vastgesteld in de Overeenkomst. Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Tenzij in de Overeenkomst anderszins overeengekomen, (i) zijn vergoedingen gebaseerd op het aantal Gebruikers van de Software (zoals in de Overeenkomst vastgesteld) en niet op het werkelijke gebruik daarvan en (ii) kunnen betalingsverplichtingen niet worden geannuleerd en betaalde Vergoedingen niet worden gerestitueerd. Vergoedingen voor enige Dienst zijn volledig verschuldigd vanaf de begindatum van Overeenkomst en elke verlenging daarvan, tenzij anderszins overeengekomen.
7.2 Overige Diensten, anders dan voor wat betreft het gebruik van het Platform, waaronder begrepen consultancydienstverlening en (organisatie)adviesdiensten, zullen steeds per maand achteraf worden gefactureerd tegen de in de Overeenkomst overeengekomen uurtarieven of, bij gebreke daarvan, tegen een uurtarief van € 100,00 exclusief BTW, voor zover die diensten ten kantore van Tapster (aldus van afstand) zijn verricht. Een uurtarief van € 100,00 exclusief BTW wordt gerekend, voor zover zodanige diensten op locatie van Afnemer, althans op een door Afnemer aangewezen locatie (aldus extern) zijn verricht. In een zodanige situatie wordt per bezoek aan een zodanige externe locatie minimaal drie uur in rekening gebracht, alsmede reiskosten ad € 0,40 per gereden kilometer. Werkzaamheden door Tapster verricht op een externe locatie zijn nooit inbegrepen in enig abonnement en wordt altijd separaat gefactureerd.
7.3 Indien Tapster door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens door Afnemer, danwel anderszins genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Afnemer worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Tapster opgegeven prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele (andere) heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en omstandigheden. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Tapster gerechtigd deze verhoging aan de Afnemer in rekening te brengen.
7.6 Tapster is gerechtigd de vergoedingen als bedoeld in artikel 7.1 en 7.2 jaarlijks aan te passen. Afnemer verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2008 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan Afnemer de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.3, schriftelijk opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging. Indien Afnemer de Overeenkomst niet binnen één maand na kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt Afnemer geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, worden de vergoedingen jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na ingangsdatum van de Overeenkomst, zonder voorafgaande aankondiging verhoogd op basis van voornoemde prijsindex.

8. Inschakeling derden

8.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Tapster het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Tapster. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Uitvoering en (op)levering

9.1 De opgegeven (op)levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de (op)levering dient Tapster schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Tapster een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Een termijn van vier (4) weken wordt als redelijk geacht. Overschrijding van de termijn verplicht Tapster niet tot enige schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
9.2 De termijn voor (op)levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Tapster alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de Afnemer heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Tapster is ontvangen.
9.3 Opgegeven (op)levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de Overeenkomst van door Tapster ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Tapster vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.
9.6 De levering geschiedt op de wijze als bepaald door Tapster, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Overmacht

10.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: (i) elke omstandigheid buiten toedoen van Tapster ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, zoals ziekte van bij Tapster werkzame personen of van derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, (ii) overmacht van toeleveranciers van Tapster, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoringen, (v) storingen van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, et cetera.
10.2 Indien een situatie van overmacht langer voortduurt dan zes (6) maanden na het tijdstip waarop deze is ingetreden, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
10.2 In het geval van ontbinding op grond van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is Tapster gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de overmacht-veroorzakende omstandigheid is gebleken. In dit geval is Tapster jegens de Afnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 De aansprakelijkheid van Tapster jegens de Afnemer is beperkt tot hetgeen in dit artikel 11 van deze Voorwaarden is bepaald. Verdere aansprakelijkheid van Tapster is uitgesloten, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Tapster of van tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten van Tapster. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. Tapster is niet aansprakelijk jegens Afnemer of derden voor de beëindiging van deze Overeenkomst in overeenstemming met het bepaalde daarin of voor opschorting van het recht op toegang van Afnemer en/of Gebruikers tot en/of het gebruik van het Platform in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
11.2 Tapster is, ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. Tapster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Tapster is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen (inclusief gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers), ook niet in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen.
11.3 Indien Tapster geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheids-uitsluitingen, dan zal de aansprakelijkheid van Tapster in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag voor één (1) jaar van de desbetreffende door Tapster geleverde Dienst(en) ten aanzien waarvan Tapster schadeplichtig is. Nimmer is Tapster aansprakelijk voor een bedrag hoger dan het bedrag waarvoor Tapster een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
11.4 De Afnemer is verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de door hem aan Tapster aangeleverde zaken en/of door of namens hem of (door Tapster) ten behoeve van hem ingeschakelde derden. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde is Tapster niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in eventuele door de Afnemer aangeleverde zaken.
11.5 De Afnemer vrijwaart Tapster voor en stelt Tapster schadeloos voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Tapster in deze voorwaarden in de verhouding met de Afnemer is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid op grond van artikel 6:171 BW.

12. Betaling, rente, kosten en boetes

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden in Euro’s binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De Afnemer komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde is Tapster steeds gerechtigd van de Afnemer een aanbetaling te verlangen van de helft van de totale op de Overeenkomst betrekking hebbende prijs.
12.2 Indien de Afnemer meent dat facturen onjuist zijn, dient zij dit binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Tapster aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Afnemer geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Afnemer de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.
12.3 Indien de vordering van Tapster niet tijdig wordt betaald, is de Afnemer één procent (1%) rente per kalendermaand over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW in de desbetreffende periode hoger is, in welk geval laatstgenoemde rente verschuldigd is.
12.4 Door Tapster in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten in de gerechtelijke procedure niet door de rechter worden toegewezen, zijn voor rekening van de Afnemer, tenzij Tapster bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een minimum van € 500,00 (vijfhonderd Euro).
12.5 Daar waar in deze Voorwaarden – of anderszins in een aanbieding, offerte en/of Overeenkomst – een beding is opgenomen op grond waarvan Afnemer een boete aan Tapster is verschuldigd, treedt deze boete uitdrukkelijk niet in de plaats van de aanvullende en/of vervangende schadevergoeding die Afnemer aan Tapster is verschuldigd op grond van de wet (als bedoeld in artikel 6:92 lid 2 BW).

13. Annulering en klachten

13.2 Klachten betreffende (het gebruik van) het Platform, danwel met betrekking tot enige andere Dienst, moeten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na signalering schriftelijk bij Tapster zijn ingediend. Rechtsvorderingen betreffende Gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
13.4 Indien een klacht van de Afnemer door Tapster geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Tapster, onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen.

14. Ontbinding en opschorting

14.1 In gevallen dat de Afnemer:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient;
b. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
c. in verzuim is ter zake de nakoming van een met Tapster gesloten Overeenkomst; danwel
c. indien goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Tapster te voldoen;
zijn alle vorderingen en facturen van Tapster onmiddellijk opeisbaar en heeft Tapster de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Afnemer zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld of de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Afnemer aansprakelijk is voor alle door Tapster geleden en te lijden schade.
14.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Tapster gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Afnemer op verzoek en tot genoegen van Tapster zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Weigering van de Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft Tapster – onverminderd het recht volledige vergoeding van schade, kosten en rente – het recht de Overeenkomst te ontbinden.

15. Rechten van intellectuele eigendom, gebruik en licentie

15.1 Afnemer verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht op de online functionaliteit van het Platform en daartoe behorende (en door Tapster aan Afnemer ter beschikking gestelde), websites, databestanden, apparatuur, draaiboeken of andere materialen, voor zover dit onder deze voorwaarden en in de Overeenkomst is vastgelegd. Het aan afnemer toekomend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet sub-licentieerbaar. Gebruik ervan dient na beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk te worden gestaakt.
15.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op het Platform en daartoe behorende, websites, databestanden, apparatuur, draaiboeken of andere materialen, berusten uitsluitend bij Tapster, haar licentiegevers en/of toeleveranciers. Dergelijke materialen mogen niet aan derden worden doorgegeven.
15.2 Tapster kan technische voorzieningen aanbrengen ter bescherming van het Platform, apparatuur, databestanden, websites, et cetera in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik daarvan door Afnemer. Het is Afnemer niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (doen) verwijderen of omzeilen.
15.3 Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het gebruik van het Platform door Afnemer. Afnemer vrijwaart Tapster tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig gebruik inbreuk maakt op enig recht van die derde.

16. Privacy

16.1 De verantwoordelijkheid voor de eventuele (Persoons)gegevens die met gebruikmaking van het Platform worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Afnemer. Afnemer staat er jegens Tapster voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van die gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart Tapster tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
16.2 Tapster staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging van het Platform onder alle omstandigheden doeltreffend is en/of gevrijwaard kan worden van inbreuk daarop door derden.
16.3 Tapster is gerechtigd afnemer toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen en/of deze te wijzigen, maar is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
16.4 Afnemer geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Tapster eventuele Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Tapster hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
16.5 Tapster heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van Persoonsgegevens van Betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Afnemer. Partijen komen overeen dat Tapster ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens, als daarvan sprake is, ‘Verwerker’ daarvan is in de zin van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In haar hoedanigheid van Verwerker van Persoonsgegevens zal Tapster zich houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. Meer in het bijzonder zal zij zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens, teneinde Afnemer in staat te stellen de voor haar als Verantwoordelijke uit de AVG voortvloeiende verplichtingen na te komen. Afnemer vrijwaart Tapster voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst tussen partijen en/of de door Afnemer in het kader van de Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Tapster mochten worden ingesteld wegens een niet aan Tapster toe te rekenen schending van de AVG en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Op iedere Overeenkomst is het privacyreglement van toepassing, zoals dat op enig moment door Tapster wordt gehanteerd. Het privacyreglement is te vinden op https://tapster.eu/privacy.

17. Overige bepalingen

17.1 Het is de Afnemer niet toegestaan enig recht uit een met Tapster gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
17.3 De rechtsverhouding tussen Afnemer en Tapster wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Tapster inspraak en medezeggenschap digidagbesteding diap

Wij informeren, verbinden en ontzorgen

Contact

Ressenerbroek 20 C
6666 MR Heteren

026 472 33 41
info@tapster.nl
KVK 58301674

Alle rechten voorbehouden. 2024 Tapster BV.